Szkoła animatorów — spotkanie 3.
Istota kerygmatu: obudzenie wiary.

I. Wprowadzenie w temat

II. Konferencja

 1. Wartość osoby. Dla Boga liczy się nie "masa zbawionych", ale każdy człowiek z osobna. Jak animator ma o tym mówić, żeby trafiło to do uczestnika spotkania. I czy tylko mówić? Powołanie animatora:
 2. Właściwa kolejność przekazu: najpierw kerygmat, potem formacja.
 3. Dlaczego wiara jest tak ważna?
 4. Wiara a religijność
 5. Pierwsze dwie prawdy, umożliwiające przejście od ewangelizacji do formacji
  1. Duch Święty i jego dary. Konieczne jest nie skoncentrowanie się na darach cudownych, ale równowaga: pokazanie różnych darów Ducha i doprowadzenie do otrzymania ich lub obudzenia. Pierwszy i najważniejszy dar: tworzenia żywej więzi z Bogiem (relacji z Bogiem zawierającej posłuszeństwo z naszej strony, a Boże prowadzenie z drugiej), za nim idą dary, które nazywamy "7 darami Ducha Świętego", za nimi dary które bezpośrednio służą budowaniu wspólnoty Kościoła (Ef 4,11), a dopiero za nimi dary tzw. "charyzmatyczne". Bardzo dużym błędem ruchu Światło-Życie jest niewystarczające mówienie o tych darach, brak aktywnej modlitwy o te dary i wspomagania w ich rozwijaniu!
  2. Kościół jako wspólnota, czyli Lud Boży. Kościół to nie są ani "oni", ani "nasza wspólnota", tylko społeczność założona przez Chrystusa, trwająca nieustannie do końca świata. Bardzo dużym błędem ruchu "Odnowy w Duchu Świętym" jest fragmentaryczne podejście do prawdy o Kościele. Istotne elementy tej prawdy:
   • Chrystus nie założył religii, tylko Kościół
   • Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski - bez któregokolwiek z tych "znamion" nie ma Kościoła
   • Chrystus jest nie tylko założycielem, ale także żywą głową Kościoła
   • Struktura hierarchiczna nie przeciwstawia się kolegialności, dary hierarchiczne charyzmatom. Kościół jest zbudowany na fundamencie "apostołów i proroków" - Ef 2,20, 1Kor 12,28.
   • Kościół jest i rzeczywistością mistyczną i konkretną. Oznacza to, że jest czymś więcej niż to, co widać gołymi oczami, ale także, że nie można mówić o Kościele w oderwaniu od konkretnej wspólnoty, konkretnych ludzi ... w oderwaniu od tego, co ja robię w tym Kościele!
 6. Konkluzja
  1. Bez gruntownej ewangelizacji nie może być formacji.
  2. Bez osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela nie ma zbawienia!
  3. Osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana oznacza także przyjęcie darów duchowych, na pierwszym miejscu daru bycia dzieckiem Bożym, czyli poddania się pod prowadzenie Boże.
  4. Przejście od ewangelizacji do formacji powinno być czymś naturalnym. To znaczy, że dobrze poprowadzona ewangelizacja wyrobi w jej odbiorcach przekonanie, że jeśli nie zdecydują się na udział w konkretnej wspólnocie, to natychmiast odcinają się od tego życiodajnego pnia, do którego ledwo co zostali zaszczepieni!

III. Zaproszony animator: konkretne problemy i realia pracy w małej grupie


IV. Spotkanie w grupach. Temat "Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela"

Należy przygotować spotkanie w oparciu o poniższe (wybrane) teksty. 1 osoba prowadzi jako animator, pozostałe starają się wcielić w rolę uczestników, ale jednocześnie obserwują, co im się podoba, a co nie w prowadzeniu grupy przez animatora, albo co zrobiłyby inaczej.

Wyznanie wiary Początek Kościoła Dary duchowe

Rz 10,2-3.9-10 (wyznanie wiary)
J 12,44-48 (Słowo Boże jest ostatecznym źródłem prawdy)
J 9,39-41 (nieznający Jezusa nie są winni niewiary)
J 8,12-16 (Jezus mówi, skąd ma autorytet)
J 6,64-65 (droga do Ojca wyłącznie przez Jezusa)
J 3 (fundamentalny fragment, nie wolno go pominąć przy ewangelizacji!)
J 15,1-7 (trwanie w Chrystusie)
Dz 19,1-7 (nie wystarczy zerwanie z grzechem, potrzebny jest prawdziwy chrzest w imię Jezusa oraz przyjęcie darów)

J 16, 5-15 (zapowiedź Ducha Świętego)
J 17,6-26 (istota Kościoła)
Dz 2,42-47; 4,32-35 (pierwszy Kościół)
Ef 4,7-16 (jak zbudowany jest Kościół)

Rz 8 (cały rozdział!)
J 14,15-18.26
J 15,26
1Kor 12 (cały rozdział!)

V. Część metodyczna

 1. Podsumowanie pracy w grupach. Omówienie wrażeń (uczestników) odnośnie tego, co im się podobało w prowadzeniu spotkania przez animatora.
 2. Istotne dynamiki spotkania w małej grupie. Różnica między lekcją a spotkaniem. Jak prowadzić dyskusję tak, żeby prowadziła do konsensusu (zgody)? Jak prowadzić dyskusję, żeby prowadziła do przebudzenia?


Copyright © Maciej Górnicki 2002