BASIC ENGLISH VOCABULARY

Uwaga: słownik powstał w oparciu o "Longman's defining vocabulary", z małymi uzupełnieniami. Polskie odpowiedniki dobrane są na zasadzie najbardziej oczywistego skojarzenia, nie wyczerpują znaczenia terminu angielskiego. Celem tego słownika jest podanie zasobu słów absolutnie obowiązujących i niezbędnych na poziomie intermediate. Może on służyć do powtórek słownictwa lub sprawdzenia swojego stanu wiedzy. W przyszłości planowana jest wersja interaktywna słownika.

a (przedimek nieokreślony)
ability zdolność
about o
above adv, prep ponad
abroad za granicą
absence nieobecność
absent adj nieobecny
accept przyjąć
acceptable do przyjęcia
accident wypadek
accordance zgodność
according (to) według (kogoś)
account konto, opowieść
ache ból
acid kwas
across w poprzek
act działać
action n działanie
active adj aktywny
activity czynność
actor, actress aktor
actual rzeczywisty
add dodać
addition dodawanie
address n adres
address sbv zwrócić się do...
adjective przymiotnik
admiration podziw
admire podziwiać
admit przyznać
admittance dostęp, wstęp
adult dorosły
advance n postęp
advance v postępować do przodu
advantage zaleta, korzyść
adventure n przygoda
adverb przysłówek
advertise reklamować
advertisement reklama
advice rada
advise radzić
affair sprawa, romans
afford sth móc sobie pozwolić na coś
(be) afraid bać się
after adv, conj, prep po
afternoon popołudnie
afterwards później
again znów
against przeciwko
age n wiek
ago (ileś czasu) temu
agree zgodzić się
agreement zgoda, umowa
ahead w przód
aim cel
air n powietrze
aircraft statek powietrzny
airforce siły powietrzne
airport port lotniczy
alcohol alkohol
alike podobny, podobnie
alive żywy
all adv, determiner, pron wszystko, wszyscy
allow pozwolić
almost prawie
alone sam
along wzdłuż
aloud na głos
alphabet alfabet
already już
also także
although chociaż
altogether adv całkiem
always zawsze
among wśród
amount n ilość
amuse bawić
amusement rozrywka
amusing adj zabawny
an (przedimek nieokreślony)
ancient adj starożytny
and i
anger n gniew
angle n kąt
angry zły
animal zwierzę
ankle kostka u nogi
annoy denerwować
annoyance utrapienie
another jeszcze inny, jeszcze jeden
answer odpowiedź
ant mrówka
anxiety lęk, niepokój
anxious (about) zaniepokojony, niecierpliwy
any jakikolwiek
anyhow jakkolwiek
anyone ktokolwiek
anything cokolwiek
anywhere gdziekolwiek
apart (from) oprócz
apparatus aparat, urządzenie
appear pojawić się
appearance wygląd, pozory
apple jabłko
appoint wyznaczyć
approval pochwała, przyzwolenie
approve przyzwalać
arch łuk (architektoniczny)
area obszar
argue kłócić się, argumentować
argument kłótnia, argument
arm ramię, broń
armour n zbroja, czołg
arms broń
army armia
around wokół
arrange ułożyć, ustawić, ustalić
arrangement ustalenie
arrival przybycie
arrive przybyć
art sztuka
article artykuł
artificial sztuczny
as jako
ashamed zawstydzony
ash popiół
aside adv na bok
ask (about) pytać
ask (for) prosić
asleep śpiący
association stowarzyszenie, skojarzenie
at przy
atom atom
attack atak(ować)
attempt próbować, próba
attend (sth) uczęszczać (gdzieś)
attendance obecność, bywanie
attention uwaga
attract przyciągać
attractive pociągający
aunt ciotka
autumn jesień
average adj, n przeciętny
avoid unikać
awake adj rozbudzony
away adv poza, z dala
awkward niezręczny
baby niemowlę, dziewczyna
back adj, adv, n wstecz
background tło, środowisko
backward(s) adv wstecz
bacteria bakteria
bad adj zły
bag n torba
bake piec
balance równowaga
ball n piłka, kulka
banana banan
band n pasek, banda, zespół
bank n bank, brzeg
bar n, v pręt, baton, bar
bare adj nagi
barrel baryłka
base n podstawa
base v oprzeć
basket kosz
bath n kąpiel
bathe v kąpać się
battle n bitwa
be być
beak dziób (ptaka)
beam n belka, promień
bean fasolka, ziarnko
bear n niedźwiedź
bear v (z)nosić, ponosić
beard n broda
beat n, v bić, pobić
beautiful piękny
beauty piękno
because ponieważ
become stać się
bed n łóżko
bee pszczoła
beer piwo
before przed
beg błagać, żebrać
begin rozpoczynać
beginning początek
behave zachowywać się
behaviour zachowanie
behind adv, prep za, poza
belief wierzenie, przekonanie
believe wierzyć, sądzić że
bell dzwon
belong należeć
below adv, prep poniżej
belt n pas
bend giąć, skręcić
beneath poniżej
berry jagoda
beside(s) oprócz, poza
best adj, adv najlepszy, najlepiej
better adj, adv lepiej
between pomiędzy
beyond adv, prep poza (czymś)
bicycle n rower
big adj duży
bill n rachunek, ustawa
bind v wiązać
bird ptak
birth urodzenie
birthday urodziny
bit kawałek, fragment
bite gryźć
bitter adj gorzki
black adj, n czarny
blade ostrze
blame (sb for sth) winić (kogoś za...)
bleed krwawić
bless błogosławić
blind ślepy
block blokować
blood n krew
blow cios
blue niebieski
board n deska, tablica
board v wejść na pokład
boat n łódź
body ciało
boil v gotować
bomb bomba
bone n kość
book n książka
book v rezerwować
boot n but wysoki
border granica
born urodzony
borrow pożyczyć od kogoś
both obydwaj
bottle n butelka
bottom n spód
bowels jelita, wnętrzności
bowl n miska
box n pudełko, skrzynia
boy chłopiec
brain n mózg
branch gałąź
brass mosiądz
brave adj odważny
bread chleb
breadth szerokość
break v łamać, stłuc
breakfast n śniadanie
breast n pierś
breath oddech
breathe oddychać
breed hodować, rodzić
brick n cegła
bridge n most
bright adj jasny, inteligentny
bring przynieść
broad adj szeroki
broadcast nadawać
brother brat
brown adj, n brązowy
brush szczotka, pędzel
bucket n wiadro
build v budować
building budynek
bullet kulka
bunch n pęk, bukiet
burial pogrzeb
burn (s)palić
burst wybuchnąć
bury pochować, zakopać
bus n autobus
bush n krzak
business biznes
busy zajęty
but conj ale
butter n masło
button n guzik
buy v kupić
by przez
cage n klatka
cake n ciasto
calculate liczyć
calculator kalkulator
call wołać, nazywać
calm adj spokojny
camera aparat fotograficzny
camp n, v obóz, obozować
can v móc, potrafić
can n puszka
candle świeca
cap n czapka, nakrycie
capital n stolica, kapitał
captain n kapitan
car samochód
card n kart(k)a
cardboard tektura, karton
care dbać, troszczyć się
careful uważny, ostrożny
careless nieuważny
carriage powóz, przewóz
carry nieść, wieźć
cart n wóz, furmanka
case n przypadek, skrzynia
castle n zamek
cat kot
catch v łapać
cattle bydło
cause przyczyna (obiektywna)
cell cela, komórka
cement n cement
cent cent
centimetre centymetr
central centralny
centre n centrum
century wiek, stulecie
ceremony ceremonia
certain adj, determiner pewny, jakiś
chain łańcuch
chair n krzesło
chairperson przewodniczący
chalk n kreda
chance n szansa, okazja
change zmiana, zmienić
character postać, charakter
charge v naładować, natrzeć (na kogoś)
charge (sb with) v oskarżyć (kogoś o coś)
charge n szarża, ładunek
charm wdzięk
chase v gonić
cheap tani
cheat oszukiwać, oszustwo
cheek n policzek
cheer radować się, wiwatować
cheerful radosny
cheese ser
chemical chemiczny
chemistry chemia
cheque czek
chest klatka piersiowa, skrzynia
chicken n kurczę
chief szef, główny
child, children dziecko
childhood dzieciństwo
chimney komin
chin broda
chocolate czekolada
choice n wybór
choose wybierać
church n kościół
cigarette papieros
cinema kino
circle n okrąg
circular adj okrągły
citizen obywatel
city miasto
civilization cywilizacja
claim v żądać, twierdzić
claim n twierdzenie
class n klasa
clay glina
clean adj czysty
clean v czyścić
clear adj, v przejrzysty, wyraźny
clerk urzędnik
clever sprytny, mądry
cliff klif
climb (sth) v wspinać się (na coś)
clock n zegar (stojący)
clockwork mechanizm (zegarowy itp.), mechaniczny
close adj, adv bliski, blisko
close v zamykać
cloth sukno, materiał
clothes ubranie
clothing ubranie
cloud n chmura
club n klub, pałka
coal węgiel
coast n wybrzeże
coat n płaszcz
coffee kawa
coin n moneta
cold zimno, zimny
collar n kołnierz
collect v zbierać
college kolegium, koledż
colour kolor, kolorowy
comb czesać, grzebień
combination kombinacja, połączenie
combine v łączyć, zestawiać
come przyjść, przybyć
comfort pociecha, komfort
comfortable wygodny
command n polecenie, władza
command v zarządzać, komenderować
committee komitet, komisja
common adj wspólny, pospolity
companion towarzysz
company towarzystwo
compare v porównać
comparison porównanie
compete współzawodniczyć
competition rywalizacja, konkurencja
competitor konkurent, rywal, współzawodnik
complain (about) narzekać, uskarżać się (na)
complaint zażalenie
complete adj kompletny, pełen
complete v uzupełnić, dokończyć
complex adj złożony, skomplikowany
compound adj, n złożony, związek chem.
computer komputer
(be) concerned (about)v troszczyć się o, przejmować się
concernv dotyczyć (kogoś)
concern n troska, obawa, zmartwienie
concerning dotyczące
concert koncert
condition n warunek, stan
confidence pewność, ufność
confident pewny, przekonany
confuse pomylić, pomieszać
connect połączyć
conscience sumienie
conscious świadomy
consider rozważyć, uważać (kogoś za coś)
consist (of) składać się (z)
consonant n spółgłoska
contain zawierać
contents n zawartość, treść
continue kontynuować
continuous ciągły
contract n kontrakt
control panować, kontrolować
convenient dogodny
conversation rozmowa
cook gotować
cool adj chłodny, spokojny, świetny
copper miedź
copy kopiować
cord n sznur
corn zboże, kukurydza
corner n róg
correct adj poprawny
correct v poprawiać
cost koszt, kosztować
cotton bawełna
cough kaszleć
could mógł
council rada (miejska itp)
count v liczyć
country n kraj, teren poza miastem
courage odwaga
course n kurs, kierunek
court n dwór
cover okrywać, przykrywać, obejmować
cow n krowa
coward tchórz
cowardly tchórzliwie
crack n, v pęknięcie, pęknąć
crash n, v zderzyć się, rozbić się
cream n śmietana, krem
creature stworzenie, istota
creep v pełzać
cricket krykiet
crime zbrodnia
criminal przestępca, kryminalny
crop n roślina uprawna
cross n, v krzyż, skrzyżować, przeciąć
crowd n tłum
cruel okrutny
cruelty okrucieństwo
crush v skruszyć, zgnieść
cry płakać, krzyczeć
cultivate uprawiać
cup n kielich, filiżanka
cupboard szafa na naczynia
cure (wy)leczyć
curl kręcić, być zakręconym
current adj bieżący, aktualny
current n prąd (rzeki itp.)
curse przekleństwo
curtain n zasłona
curve krzywizna
custom n zwyczaj
customer klient
cut ciąć
cycle v jeździć na rowerze
daily adj, adv codzienny
damage szkoda, krzywda
dance tańczyć, taniec
danger niebezpieczeństwo
dangerous niebezpieczny
dare v ośmielić się
daring śmiały
dark ciemny
data n dane
date n data
daughter córka
day dzień
dead adj martwy
deal (with) v zajmować się
deal n umowa, interes
dear adj drogi
death śmierć
debt dług
decay rozpad, rozpadać się
deceit oszustwo
deceive oszukiwać
decide decydować
decimal dziesiętny
decision decyzja
declaration deklaracja
declare deklarować, oznajmiać
decorate dekorować, odnawiać
decoration dekoracja, wystrój
decrease zmniejszać się
deep adj głęboki
deer sarna, jeleń
defeat pokonać
defence obrona
defend bronić
degree stopień (naukowy, temperatury itp)
delay opóźniać, opóźnienie
delicate delikatny
delight upodobanie, przyjemność
deliver doręczyć, wybawić
demand żądać, żądanie
department wydział
depend (on) zależeć (od)
dependent zależny
depth głębokość
descend opadać
describe opisywać
description opis
descriptive opisowy
desert n pustynia
deserve (sth) zasługiwać (na coś)
desirable pożądany
desire pożądanie
desk biurko, ławka
destroy niszczyć
destruction zniszczenie
detail n detal, szczegół
determination determinacja
determined zdeterminowany, zdecydowany
develop rozwijać, wykazywać
devil n diabeł
diamond diament, brylant
dictionary słownik
die v umrzeć
difference różnica
different różny
difficult trudny
difficulty trudność
dig v kopać
dinner obiad
dip v zanurzyć
direct adj bezpośredni
direct v pokierować
direction kierunek
dirt brud
dirty adj brudny
disappoint rozczarować
discourage (sb from) zniechęcać (kogoś do)
discouragement zniechęcenie
discover odkryć
discovery odkrycie
dish n naczynie, potrawa
dismiss zwolnić, oddalić
distance n odległość
distant odległy, daleki
ditch n rów, kanał
divide v dzielić
division podział
do v robić
doctor n doktor
dog n pies
dollar dolar
door drzwi
doorway przejście
dot n kropka
double adj, adv, predeterminer, v podwójny, podwoić
doubt wątpliwość
down adj, adv, prep w dół
drag v ciągnąć, wlec
draw v rysować, ciągnąć
drawer szuflada
dream sen, marzenie
dress n, v ubiór, suknia
drink pić
drive v kierować, prowadzić
drop v upuścić
drop n kropla
drown utopić
drug n lekarstwo, narkotyk
drum n bęben
drunk pijany
dry suchy
duck n kaczka
dull adj tępy, nudny
during podczas
dust n pył
duty obowiązek
each każdy
eager chętny
ear ucho
early wcześnie
earn zarabiać
earth n ziemia
east wschód
eastern wschodni
easy łatwy
eat jeść
edge n krawędź
educate kształcić
education kształcenie
effect n wpływ, efekt
effective skuteczny
effort wysiłek
egg n jajko
eight(h) osiem
either którykolwiek z dwóch
elastic elastyczny
elbow n łokieć
elect v wybrać
election wybory
electric elektryczny
electricity elektryczność
elephant słoń
else w przeciwnym razie, inny
employ v zatrudniać, posłużyć się
employer pracodawca
employment zatrudnienie
empty adj, v pusty
enclose obejmować, zawierać w sobie, załączać (list itp)
enclosure załącznik, miejsce ogrodzone
encourage zachęcać
encouragement zachęta
end koniec
enemy wróg
engine silnik
engineer n inżynier
English angielski
enjoy cieszyć się z czegoś, lubić coś
enjoyment przyjemność
enough wystarczająco
enter wejść, wprowadzić
entertain zabawiać
entertainment rozrywka
entrance n wejście
envelope koperta
equal adj, n, v równy, porównać
equality równość
escape uciec
especially zwłaszcza
establish ustalić
establishment stabilizacja, ustalenie, założenie
even adj, adv nawet
evening wieczór
event wydarzenie
ever kiedykolwiek
every każdy
everyone każdy
everything wszystko
everywhere wszędzie
evil zły
exact adj dokładny
examine badać
examination badanie, egzamin
example przykład
excellent wyborny, wspaniały
except cord, prep oprócz, poza
exchange wymieniać, zamieniać
excite ekscytować
excited podekscytowany
exciting ekscytujący
excuse wybaczyć
exercise ćwiczenie
exist istnieć
existence istnienie
expect oczekiwać
expensive drogi
experience doświadczenie
explain wyjaśnić
explanation wyjaśnienie
explode wybuchnąć
explosion wybuch
explosive wybuchający, wybuchowy
express v wyrażać
expression wyrażenie
extreme ekstremalny
eye oko
eyelid powieka
face twarz
fact fakt
factory fabryka
fail v nie zdołać, nie udać się
failure niepowodzenie
faint adj słaby
faint v zemdleć
fair adj jasny, uczciwy
fairy wróżka
faith wiara
faithful adj wierny
fall upaść
false adj fałszywy
fame sława
familiar adj znajomy, znany
family rodzina
famous sławny
fancy adj fantazja, kaprys
far daleko
farm farma, gospodarstwo
farmer rolnik
farmyard podwórze gospodarskie
fashion n moda
fashionable modny
fast adj, adv szybki, szybko
fasten zapiąć
fat tłusty
fate los
father n ojciec
fault wina, wada, błąd
favour n przysługa, przychylność
favourable korzystny, przychylny
favourite adj ulubiony
fear (sth) obawa, bać się (czegoś)
feather n piórko
feed v karmić
feel v czuć
feeling(s) uczucie
fellow n facet
female kobiecy, żeński
fence n płot
fever gorączka
few mało, niewielu
field n pole
fierce zacięty
fifth piąty
fight walczyć
figure n figura, cyfra
fill v napełniać
film film, warstewka
find v znaleźć, stwierdzić
fine adj drobny, świetny
finger n palec
finish kończyć
fire ogień
fireplace kominek
firm adj twardy, zdecydowany
firm n firma
first adv, determiner pierwszy
fish ryba
fisherman rybak
fit adj, v dopasować, wstawić, dopasowany, nadający się
five pięć
fix v naprawić, ustalić
flag n flaga
flame płomień
flash n, v błysk, błyskać
flat płaski
flesh ciało
flight lot, ucieczka
float v unosić się w wodzie lub powietrzu
flood powódź
floor n podłoga
flour mąka
flow płynąć, cieknąć
flower n kwiat
fly n mucha
fly v lecieć, uciekać
fold złożyć, zagiąć
follow iść za, śledzić, podążać za
fond (of sth) lubiący (coś)
food jedzenie
fool n głupiec
foolish głupi
foot n stopa
football piłka nożna
footpath ścieżka
footstep krok
for prep dla
forbid zakazać
force siła, zmusić
forehead czoło
foreign zagraniczny
foreigner obcokrajowiec
forest las
forget zapomnieć
forgive przebaczyć
fork n widelec, widły
form forma, formować
formal formalny
former poprzedni
formerly poprzednio, wcześniej
fort fort
fortune fortuna, szczęście
fortunate szczęśliwy
forward(s) adv naprzód
four(th) cztery
fox n lis
frame n rama
free wolny
freedom wolność
freeze v marznąć
frequent adj częsty
fresh świeży
friend przyjaciel
friendly przyjaźny
frighten przestraszyć
frightening przerażający
from od, z
front adj, n przód, przedni
fruit n owoc
fulfil wypełnić
full adj pełny
fun zabawa, radość
funeral pogrzeb
funny zabawny
fur n futro
furnish wyposażyć, umeblować
furniture meble
further adj, adv dalszy
future przyszłość, przyszły
gain v zyskać
game n gra, zabawa
garage n garaż, warsztat samochodowy
garden ogród
garment ubiór
gas n gaz, benzyna (AmE)
gate n brama
gather v gromadzić
general ogólny
generous hojny
gentle łagodny
gentleman dżentelmen
get dostać, zdobyć
gift podarunek, dar
girl dziewczyna
give v dać
glad zadowolony
glass adj, n szkło, szklanka, szklany
glory n chwała
glue klej, kleić
go v iść
goat koza
god, God Bóg
gold złoto
golden złoty
good dobry
goodbye do widzenia
goods dobra, towary
govern zarządzać
government rząd
grace łaska, wdzięk
graceful wdzięczny, pełen wdzięku
gradual stopniowy
grain ziarno
gram gram
grammar gramatyka
grand adj olbrzymi, okazały
grandfather dziadek
grandmother babcia
grass n trawa
grateful wdzięczny, pełen wdzięczności
grave n grób
great wielki, wspaniały
green zielony
greet pozdrawiać
greeting pozdrowienie
grey adj. n szary
grief smutek
grieve smucić się
ground n ziemia, grunt, podstawa
group n grupa
grow rosnąć
growth wzrost (rośliny itp)
guard straż
guess zgadywać, domyślać się
guest gość
guidance prowadzenie, przewodnictwo
guide przewodnik
guilt wina
gun n broń palna, pistolet
habit zwyczaj
habitual zwyczajowy, charakterystyczny, nałogowy
hair włosy
hairy owłosiony
half połowa
hall hol, korytarz
hammer młot
hand ręka
handkerchief chusteczka
handle rączka, uchwyt
hang v wieszać
happen v zdarzyć się
happy szczęśliwy
hard ciężki, ciężko
harden utwardzić, zatwardzić
hardly prawie nie
hardship trud
harm szkoda, krzywda
harmful szkodliwy
harmless nieszkodliwy
hasty pospieszny
hat kapelusz
hate v nienawidzić
hatred nienawiść
have mieć
he on
head adj, n głowa
health zdrowie
healthy zdrowy
hear słyszeć
heart serce
heat ciepło
heaven niebiosa
heavy adj ciężki
heel pięta
height wysokość, wzrost
help pomoc, pomóc
helpful pomocny
hen kura
her(s) jej
here tutaj
herself ona sama, jej
hide v ukryć (się)
high adj, adv wysoki
hill wzgórze
him jemu
himself on sam, jemu
hire wynająć
his jego
historical historyczny, dawny
history historia
hit uderzać, uderzenie
hold trzymać, dzierżyć
hole dziura
holiday wakacje
hollow adj pusty w środku
holy święty
home adv, n dom
honest uczciwy
honesty uczciwość
honour n honor, cześć
honourable czcigodny
hook n haczyk
hope nadzieja, mieć nadzieję
hopeful mający nadzieję, rokujący dobrze
hopeless beznadziejny
horizon horyzont
horn róg (zwierzęcia lub muzyczny)
horse n koń
hospital szpital
host n gospodarz
hot adj gorący, ostry
hotel hotel
hour godzina
hourly co godzinę
house n dom
how adv jak
human ludzki
humorous humorystyczny
humour humor
hundred(th) sto
hunger n głód
hungry głodny
hunt v polować
hurry śpieszyć się
hurt v zranić
husband n mąż
hut chata
ice n lód
icy lodowaty
idea pomysł, idea
if jeśli
ill adj chory, zły
image obraz, wyobrażenie
imaginary istniejący w wyobraźni
imagination wyobraźnia
imagine wyobrażać sobie
importance ważność, waga
important ważny
improve polepszać
improvement poprawa
in adv, prep w
include zawierać, obejmować
including łącznie z
income dochód
increase zwiększać (się)
indoor(s) wewnątrz
industrial przemysłowy
industry przemysł
infect zarażać
infection zakażenie
infectious zakaźny
influence wpływ, wpływać na
influential wpływowy
inform informować
information informacja
ink n atrament
inner wewnętrzny
inquire dopytywać się, dowiadywać się
inquiry zapytanie
insect owad
inside wewnątrz
instead zamiast
instruct instruować
instruction instrukcja
instrument instrument, narzędzie
insurance ubezpieczenie
insure ubezpieczyć
intend mieć zamiar
intention zamiar
interest zainteresowanie, stopa procentowa
interesting interesujący
international adj międzynarodowy
interrupt przerwać
interruption przerwanie
into do wewnątrz
introduce wprowadzić
introduction wprowadzenie
invent wynaleźć
invention wynalazek
invitation zaproszenie
invite zaprosić
inwards do wewnątrz
iron adj, n żelazo, żelazny
island wyspa
it pron to
its jego
itself to samo, jemu samemu
jaw n szczęka
jealous zazdrosny
jealousy zazdrość
jelly galaretka
jewel klejnot
jewellery biżuteria
job zajęcie, praca
join dołączyć, zapisać się do, połączyć
joint staw, połączenie
joke żart
journey n podróż
joy radość
judge sędzia
judgment osąd, opinia
juice sok
jump skakać
just sprawiedliwy
justice sprawiedliwość
keen (on sth, to do sth) lubiący (coś), chętny (do czegoś)
keep v trzymać
key n klucz
kick kopnąć
kill v zabić
kilo kilo
kilogram kilogram
kilometre kilometr
kind n rodzaj, typ
kind adj miły, uprzejmy
king król
kingdom królestwo
kiss całować, pocałunek
kitchen kuchnia
knee n kolano
kneel klękać
knife n nóż
knock pukać
knot węzeł
know v wiedzieć
knowledge wiedza
labour n praca
lack brak, brakować
ladder n drabina
lady pani
lake jezioro
lamb baranek, baranina
lamp lampa
land ląd, ziemia
language język
large duży, obszerny
last adv, determiner ostatni
last v trwać
late późny, spóźniony
lately ostatnio
laugh śmiać się
laughter śmiech
law prawo
lawyer prawnik
lay v kłaść
lazy leniwy
lead /led/ n ołów
lead /li:d/ v prowadzić
leaf n liść
lean v pochylić się
learn uczyć się
least najmniejszy
leather skóra (wyprawiona)
leave v zostawić, porzucić
left lewy, zostawiony
leg n noga
legal legalny
lend pożyczyć komuś
length długość
less adv, determiner, pron mniej
lesson lekcja
let v pozwolić
letter list
level adj, adv, n poziom
library biblioteka
lid pokrywka
lie kłamać, kłamstwo, leżeć
life życie
lift winda, podnieść
light lekki, światło
lightning błyskawica
like prep podobny do
like v lubić
likely prawdopodobny
limb kończyna
limit granica, ograniczać
line n linia, wiersz
lion lew
lip warga
liquid ciecz, ciekły
list n lista, wyliczyć
listen (to sth)v słuchać
literature literatura
litre litr
little mało, trochę, nieco
live v żyć
live adj na żywo
load ładować, ładunek
loaf n bochenek
local adj miejscowy, lokalny
lock zamek
lodging(s) zakwaterowanie
log n kłoda, dziennik
lonely samotny
long adj, adv długi, długo
look patrzeć
loose adj luźny
lord n pan, lord
lose stracić
loss strata
lot dużo, mnóstwo, całość, zestaw
loud głośny
love miłość, kochać
low adj niski
lower v obniżyć
loyal lojalny
loyalty lojalność
luck n powodzenie, szczęście
lump n bryłka, kostka
lung płuco
machine n maszyna
machinery maszyneria
mad szalony
magazine magazyn
magic magia, magiczny
magician magik
mail poczta
main adj główny
make v czynić, robić
male męski
man n człowiek, mężczyzna
manage zdołać, dać radę
manager kierownik, manadżer
manner sposób, maniera
many wielu
map n mapa
march maszerować
mark znak, oznaczyć
market n rynek
marriage małżeństwo
marry poślubić
mass n masa, msza
master n mistrz
mat mata
match v pasować, dopasować
match n zapałka
material materiał, materialny
matter sprawa, treść
may v móc
me ja, mi
meal posiłek
mean v znaczyć
meaning n znaczenie, sens
means środek (do czegoś)
measure miara, mierzyć
meat mięso
medical adj medyczny
medicine lekarstwo, medycyna
meet v spotkać
meeting spotkanie, zebranie
melt topić
member członek
memory pamięć
mend v naprawiać
mention v wspomnieć
merry wesoły
message wiadomość
messenger posłaniec
metal n metal
method metoda
metre metr
metric metryczny
microscope mikroskop
middle adj, n środek
might v mógłby
mile mila
military adj militarny
milk mleko
million(th) milion
mind n umysł, psychika
mind v mieć coś przeciw
mine n kopalnia
mine pron mój
mineral minerał, mineralny
minister n minister, duchowny
minute n minuta
mirror n lustro
miss v nie trafić, tęsknić, spudłować
mist n mgła
mistake błąd
mix v pomieszać
mixture mieszanina
model n model(ka)
modern adj nowoczesny
moment moment
money pieniądz(e)
monkey n małpa
month miesiąc
monthly adj, adv miesięczny
moon n księżyc
moral adj moralny
morals moralność
more więcej
morning rano
most większość
mother n matka
motor adj, n motor
mountain góra
mouse mysz
mouth n usta
move v poruszać, przesunąć, przemieścić
much wiele (niepoliczalne)
mud błoto
multiply mnożyć
murder morderstwo
muscle n muskuł, mięsień
music muzyka
musician muzyk
must v musieć
my mój
myself ja sam
mysterious tajemniczy
mystery tajemnica
nail gwóźdź, paznokieć
name imię, nazwa, nazwisko
narrow adj wąski
nasty paskudny
nation naród
national adj narodowy
nature natura
naval morski
navy marynarka wojenna
near adj, adv, prep blisko
nearly prawie
neat schludny
necessary konieczny
neck szyja
need potrzebować
needle n igła
neighbour sąsiad
neighbourhood sąsiedztwo
neither ani (… ani), żaden z
nerve n nerw
nervous nerwowy
nest n gniazdo
net n sieć
network n sieć
never nigdy
new nowy
news wiadomość, nowina
newspaper gazeta
next adj, adv następny
nice miły
night noc
nine dziewięć
ninth dziewiąty
no adv, determiner nie, żaden
noble adj szlachetny
nobleman szlachcic
noise n hałas
none pron nikt, żaden
nonsense nonsens
no one nikt
nor ani
north północ
northern północny
nose n nos
not nie
nothing nic
notice zauważyć
noun rzeczownik
now teraz
nowhere nigdzie
number n liczba
nurse pielęgniarka
nut orzech, nakrętka
nylon nylon
obedience posłuszeństwo
obedient posłuszny
obey być posłusznym, słuchać
object n przedmiot
obtain uzyskać
occasion n okazja, powód
ocean ocean
o'clock (five o'clock) godzina (np. piąta)
odd dziwny, nieparzysty
of od, z
off adv. prep poza
offence obraza, wykroczenie
offend obrazić, popełnić wykroczenie
offensive adj obraźliwy, napastliwy
offer zaoferować
office biuro
officer urzędnik, oficer
official urzędnik (wyższy rangą)
often często
oil olej, ropa
old stary
old-fashioned staromodny
on adv. prep na
once adv raz, skoro
one jeden
oneself siebie samego
onion cebula
only tylko
open adj, v otwarty
operate operować, działać
operation operacja, działanie
opinion opinia
opponent przeciwnik
oppose sprzeciwiać się
opposite przeciwny
opposition przeciwieństwo, opozycja
or lub
orange pomarańcza, pomarańczowy
order nakazać, zamówić, nakaz, rozkaz, zamówienie
ordinary zwykły
organ organ, organy
organization organizacja
origin początek, źródło
other inny
otherwise w innym przypadku
ought powinien
our(s) nasz
ourselves my sami
out adj, adv na zewnątrz, poza
outdoor(s) na zewnątrz, na wolnym powietrzu
outer zewnętrzny
outside poza, na zewnątrz
over adv, prep ponad
owe być dłużnym
owing to ze względu na
own determiner, pron własny
own v posiadać
oxygen tlen
pack v pakować
packet paczka
page n strona
pain n ból
painful bolesny
paint farba, malować
painting obraz
pair n para
palace pałac
pale adj blady
pan n patelnia
paper n papier
parallel adj, n równoległy
parcel n paczka
parent n rodzic
park park, parkować
parliament parlament
part n część
participle imiesłów
particular adj szczególny
partner n partner
party n impreza, przyjęcie
pass v przejść, minąć
passage przejście
passenger pasażer
past przeszłość, przeszły
pastry ciasto
path ścieżka
patience cierpliwość
patient n, adj pacjent, cierpliwy
pattern n wzór
pause pauza
pay płacić
payment płatność
peace pokój
peaceful pokojowy
pen n pióro
pence pens
pencil n ołówek
people n ludzie
pepper n pieprz, papryka
per (kilogram, day) za (kilogram, jeden dzień itp.)
perfect adj doskonały
perform dokonać, wykonywać
perhaps być może
period n okres
permission pozwolenie
permit v pozwolić
person osoba
personal osobisty
persuade przekonać
pet n zwierzę domowe
petrol benzyna
photograph fotografia (zdjęcie)
photography fotografia (sztuka)
phrase n zwrot, wyrażenie
physical fizyczny
piano n fortepian, pianino
pick v podnieść, zerwać
picture n obraz, zdjęcie
piece n kawałek
pig n świnia
pile stos
pilot pilot
pin szpilka, bolec
pink adj, n różowy
pipe n rura, fajka
pity szkoda (że...)
place miejsce, umieścić
plain adj. n zwykły, jednobarwny, równy
plan plan, planować
plane n samolot, płaszczyzna
plant roślina
plastic plastyczny, plastikowy, plastik
plate n talerz, płytka
play grać, bawić się
pleasant przyjemny
please proszę
pleased zadowolony
pleasure n przyjemność
plenty pron mnóstwo
plural mnogi, mnoga
pocket n kieszeń
poem wiersz
poet poeta
poetry poezja
point n punkt, sens
point (at) v wskazywać (na)
pointed zaostrzony
poison trucizna
poisonous trujący
pole n biegun, tyczka
police n policja
polish polerować
polite grzeczny
political polityczny
politician polityk
politics polityka
pool n basen
poor biedny
popular popularny
popularity popularność
population populacja
port n port
position n pozycja, stanowisko
possess posiadać
possession posiadanie, posiadłość
possible adj możliwy, ewentualny
possibly ewentualnie, możliwie
possibility możliwość
post poczta
pot n garnek, doniczka
potato ziemniak
pound n funt
pour wlać, lać
powder n proszek
power n moc, władza, siła
powerful mocny
practical praktyczny
practice praktyka
practise praktykować
praise chwalić
pray modlić się
prayer modlitwa
precious adj cenny
preparation przygotowanie
prepare przygotować
presence obecność
present adj, n obecny
preserve v zachować
president prezydent, przewodniczący
press v cisnąć, wcisnąć
pressure n nacisk, ciśnienie
pretend udawać
pretty adj ładny
prevent (from) zapobiec, uniemożliwić
price n cena
prickly kłujący
pride n duma
priest ksiądz
prince książę
principle zasada
print drukować
prison więzienie
prisoner więzień
private adj prywatny
prize n nagroda
probably adj prawdopodobnie
probability prawdopodobieństwo
problem problem
process n proces
procession procesja
produce v powodować, produkować
product produkt, efekt
production produkcja
profession zawód
profit n zysk
promise obietnica, obiecać
pronounce wymówić
pronunciation wymowa
proof n dowód
proper właściwy
property właściwość, własność
protect chronić
protection ochrona
protective chroniący
proud dumny
prove udowodnić, okazać się
provide zapewnić, dostarczyć
provision(s) warunki wstępne, założenia
public publiczny, opinia publiczna
pull ciągnąć
pump pompa, pompować
punish ukarać
punishment kara
pupil uczeń
pure czysty (bez zanieczyszczeń)
purple ciemnofioletowy
purpose n cel, zamiar
push pchać
put położyć, włożyć
quality jakość
quantity ilość
quarrel kłótnia, kłócić się
quarter n ćwierć
queen n królowa
question pytanie, kwestia
quick adj szybki
quiet adj, n cichy
quite całkiem
rabbit n królik
race wyścig
radio n radio
railway kolej
rain deszcz
raise v wznieść, podnieść (coś)
range n zakres, zasięg
rank n rządek, ranga
rapid adj prędki, szybki
rare rzadki
rat n szczur
rate n tempo, częstotliwość, poziom
rather raczej
raw adj surowy
reach sięgnąć, dosięgnąć
read v czytać
ready adj gotowy
real rzeczywisty
really naprawdę
reason przyczyna (wyjaśnienie)
reasonable rozsądny
receive otrzymać
recent niedawny
recently niedawno
recognition uznanie, rozpoznanie
recognize rozpoznać, uznać
record n, v zapisać, zapis, rekord
red czerwony
reduce zmniejszyć
reduction zmniejszenie, obniżka
refusal odmowa
refuse v odmówić
regard mieć na względzie, uważać
regular adj regularny, normalny
related (to) związany (z)
relative krewny, relatywny, względny
relation relacja, związek, powiązanie
religion religia
religious religijny
remain pozostawać
remark n uwaga, wypowiedź
remember pamiętać
remind przypominać
remove v usunąć
rent czynsz, wynajmować
repair naprawiać
repeat v powtórzyć
reply odpowiedzieć
report raport, zgłosić, odnotować
represent reprezentować
representative reprezentant, przedstawiciel
republic republika
request (sth) poprosić (o coś)
respect szanować, szacunek
respectful szanujący
responsible odpowiedzialny
rest odpoczywać, odpoczynek
restaurant restauracja
result skutek, rezultat
return n, v wrócić, powrót
reward nagroda, nagrodzić
rice ryż
rich bogaty
(get) rid (of) pozbyć się
ride jeździć (na czymś), przejażdżka
right adj, adv, n prawy, słuszny, prawo
ring dzwonić, dzwonek
ripe dojrzały
rise v podnosić się
risk ryzyko, ryzykować
river rzeka
road droga
rob obrabować (człowieka, bank)
rock n skała, kamień
rod pręt, patyk
roll v toczyć się
roof n dach
room n pokój, przestrzeń
root n korzeń
rope n lina
rose róża
rough adj szorstki, surowy
round adj, adv, prep okrągły
row n, v rządek, kłótnia
row v wiosłować
royal adj królewski
rub v trzeć
rubber guma
rude niegrzeczny, chamski
ruin ruina, zrujnować
rule władza, władanie, reguła
ruler władca, linijka
run biegać
rush pośpiech, śpieszyć
sad smutny
safe adj bezpieczny
safety bezpieczeństwo
sail żagiel, żeglować, pływać statkiem
sale sprzedaż
salt adj, n sól, słony
same (ten) sam, (taki) sam
sand n piasek
satisfaction satysfakcja
satisfactory wystarczający
satisfy zadowolić, usatysfakcjonować
save v zabezpieczyć, uratować
say v powiedzieć
scale n skala
scatter v porozrzucać
scene scena
scenery sceneria
school n szkoła
science nauka
scientific naukowy
scientist naukowiec
scissors nożyczki
screw śruba
sea morze
search szukać
season n pora, sezon
seat siedzisko, siedziba, miejsce
second adv, determiner drugi
second n sekunda
secrecy tajemniczość
secret tajemnica, sekret
secretary sekretarz, sekretarka
see v widzieć
seed n nasionko, pesteczka
seem wydawać się
seize złapać, pochwycić
sell v sprzedawać
send wysłać
sensation poczucie
sense n zmysł, wyczucie
senseless bezsensowny, bez odczuwania
sensible rozsądny, sensowny
sensitive wrażliwy
sentence n zdanie, wyrok
separate adj, v oddzielić, oddzielny
serious poważny
servant sługa
serve służyć
service n służba
set n, v ustawić, nastawić, zestaw, zbiór
settle v ustanowić, osiedlić
seven(th) siedem
several kilka
severe groźny, poważny
sew szyć
sex n seks, płeć
sexual seksualny, płciowy
shade cień (półmrok), odcień
shadow n cień (kształt)
shake trząść, drżeć
shall mieć (coś zrobić)
shame n wstyd
shape kształt
share dzielić się, współdzielić
sharp adj ostry
she ona
sheep owca
sheet kartka, prześcieradło
shelf półka
shell n łupina, muszla
shelter schronisko, schron
shield n tarcza
shine v świecić, błyszczeć
ship n statek
shirt koszula
shock n, v uderzyć, zaszokować, szok, uderzenie
shoe n but
shoot v strzelić
shop sklep
shopkeeper właściciel sklepu
shore n brzeg (morza)
short adj krótki, niski
shot n strzał
should powinien
shoulder n bark, ramię
shout krzyczeć
show n, v pokazać, pokaz
shut zamknąć
sick adj chory
side adj, n strona
sideways na boki
sight n widok, wzrok
sign znak, podpisywać
signal sygnał
signature podpis
silence n cisza, milczenie
silent milczący, cichy
silk jedwab
silly adj głupi
silver srebro
similar podobny
similarity podobieństwo
simple prosty
since od (czasu), skoro
sincere szczery
sing śpiewać
single adj pojedynczy
singular pojedynczy
sink v tonąć
sister siostra
sit siedzieć
situation sytuacja
six(th) sześć
size n rozmiar
skilful zręczny, umiejętny
skill umiejętność
skin n skóra
skirt n spódnica
sky n niebo
slave n niewolnik
sleep spać, sen
slide v ze/po-ślizgnąć się
slight adj niewielki, lekki
slip v poślizgnąć się
slippery śliski
slope zbocze
slow wolny
small mały
smell czuć zapach
smile uśmiechać się
smoke palić, dym
smooth adj gładki
snake n wąż
snow śnieg
so tak
soap n mydło
social adj społeczny
society społeczeństwo
sock n skarpeta
soft miękki
soil n gleba
soldier n żołnierz
solemn uroczysty
solid solidny, trwały, twardy
some determiner, pron jakiś, pewien
somehow jakoś
someone ktoś
something coś
sometimes czasem
somewhere gdzieś
son syn
song piosenka
soon wkrótce
sore adj bolesny, otarty
sorrow n smutek
sorry przykro
sort n rodzaj, typ
sort of tak jakby, w stylu
soul dusza
sound n, v dźwięk, brzmieć
soup zupa
sour adj kwaśny
south południe
southern południowy
space n przestrzeń
spacecraft statek kosmiczny
spade szpadel, łopata, pik (w kartach)
speak mówić
spear n dzida, włócznia
special adj szczególny, specjalny
specialist specjalista
speech mowa
speed n szybkość
spell v przeliterować, wypowiedzieć
spend wydawać, spędzać
spin v prząść, kręcić w kółko
spirit n duch, spirytus
(in) spite (of) n pomimo (czegoś)
splendid wspaniały
split v rozłupać, rozszczepić
spoil v zepsuć
spoon n łyżka
sport n sport
spot n plama, miejsce
spread v rozpościerać, rozsmarować
spring wiosna
square adj, n kwadrat
stage n scena
stair schody
stamp znaczek
stand v stać
standard standard, standardowy
star n gwiazda
start start, startować, rozpoczynać
state n stan
state v oświadczyć, stwierdzić
station n stacja
stay pozostawać, przebywać
steady adj stały, równomierny
steal v kraść
steam n para (wodna)
steel n stal
steep adj stromy
stem n łodyga, rdzeń
step krok
stick n kij
stick v przylepić, przykleić
sticky lepki
stiff adj sztywny
still adj, adv jeszcze, ciągle, a jednak
sting użądlić, żądło
stitch zszyć
stomach n żołądek
stone n kamień
stop zatrzymać, przystanek
store gromadzić, przechowywać, zapas
storm n burza
story historia, opowieść
straight adj, adv prosty
strange dziwny, obcy
stranger ktoś obcy
stream n strumień
street ulica
strength siła
stretch rozpościerać, rozsuwać
strike v uderzać
string n sznur, struna
stroke n uderzenie, wylew (do mózgu)
strong silny
structure n struktura
struggle walka, zmagać się
student student, uczeń
study studiować, badać
stupid głupi
style n styl
subject n przedmiot, podmiot (gram.)
substance substancja
subtract odejmować
succeed odnieść sukces
success sukces
successful mający powodzenie
such taki
suck v ssać
sudden nagle, nagły
suffer cierpieć
sugar n cukier
suggest sugerować, proponować
suit pasować, odpowiadać
suitable odpowiedni
sum n suma
summer n lato
sun n słońce
supper kolacja
supply v, n dostarczać, zasób
support wsparcie, podtrzymanie, wspierać
suppose przypuszczać
sure adj pewny, przekonany
surface n powierzchnia
surprise niespodzianka, zdziwić
surround v okrążyć
swallow v połknąć
swear kląć, przysięgać
sweep v zamiatać
sweet słodki
swell v puchnąć
swim pływać
swing huśtać
sword miecz
sympathetic współczujący
sympathy współczucie
system system
table n stół
tail n ogon
take v brać, wziąć
talk mówić, przemowa
tall wysoki
taste smak, gust
tax podatek
taxi n taksówka
tea herbata
teach uczyć kogoś
team n drużyna, zespół
tear /tear/ v drzeć, podrzeć
tear /tier/ n łza
telephone telefon
television telewizja, telewizor
tell (sb) mówić, powiedzieć (komuś)
temper n charakter, temperament
temperature temperatura
temple świątynia
tend (to do sth) mieć skłonność (do czegoś)
tendency tendencja
tender adj łagodny, delikatny
tennis tenis
tense n czas (gram.)
tense adj napięty
tent namiot
terrible straszny
terror przerażenie, terror
test test, testować
than niż
thank dziękować
that conj. że
the (przyimek określony)
theatre teatr
their(s) ich
them im
themselves im samym
then adv później
there tam
therefore dlatego też
these ci, te
they oni
thick adj gruby
thief złodziej
thin adj cienki
thing rzecz
think v myśleć
third trzeci
thirst n pragnienie
thirsty spragniony
this determiner,pron ten
thorough dokładny, gruntowny
those tamci
though chociaż
thought myśl
thousand(th) tysiąc
thread n nić, wątek
threat groźba
threaten grozić
three trzy
throat gardło
through adv, prep przez
throw rzucać
thumb n kciuk
thunder grzmot, piorun
thus tak więc
ticket n bilet
tidy adj, v czysty, schludny, porządny
tie krawat, wiązać
tiger tygrys
tight adj ciasny
time n czas
timetable n rozkład jazdy
tin puszka, cyna
tire v męczyć
title n tytuł
to do
tobacco tytoń
today dzisiaj
toe n palec u nogi
together razem
tomorrow jutro
tongue język
tonight dziś wieczorem
too także, zbyt
tool n narzędzie
tooth ząb
top adj, n szczyt, góra
total adj, n całkowity, suma
touch dotykać
tour wycieczka objazdowa
tourist turysta
towards w kierunku
tower n wieża
town miasto
toy n zabawka
track ścieżka, ślady
trade n handel
traffic n ruch uliczny
train pociąg
translate tłumaczyć
transparent przezroczysty
trap pułapka
travel podróżować
treat v traktować
treatment traktowanie, leczenie
tree drzewo
tremble v trząść się, dygotać
tribe plemię
trick n, v sztuczka, trik, oszukać kogoś
trip n wycieczka, podróż (krótka)
tropical tropikalny
trouble kłopot(y)
trousers spodnie
true adj prawdziwy
trunk pień, korpus
truth prawda
trust wierzyć, ufać, zaufanie
try v próbować
tube rura, tuba, probówka
tune n melodia
turn skręcić, przekręcić
(sb's) turn (czyjaś) kolej
twice dwa razy
twist wykręcić
type n typ
typical typowy, normalny
tyre opona
ugly brzydki
uncle wujek
under prep pod
understand rozumieć
undo rozpiąć, rozwiązać
uniform n mundur, uniform
union związek
unit jednostka
unite zjednoczyć
universal uniwersalny
universe wszechświat
university uniwersytet
until dopóki
up adj, adv, prep do góry
upper adj górny
upright adj, adv prosty, wzniesiony do góry
upset v zdenerwować
upside down do góry nogami
upstairs adj, adv w górę (po schodach)
urge pragnienie, popęd, poczucie przymusu
urgent pilny
us nas
use używać
useful użyteczny
useless bezużyteczny
usual (as usual) zwykły, (jak zwykle)
valley dolina
valuable adj wartościowy
value n wartość
variety różnorodność
various rozmaity
vary różnić się
vegetable jarzyna
vehicle pojazd
verb czasownik
very adv bardzo
victory zwycięstwo
view n widok
village wieś
violence przemoc
violent gwałtowny
visit wizyta
voice n głos
vote głosować
vowel samogłoska
voyage n podróż morska
wages płaca tygodniowa
waist talia, pas (=część ciała)
wait v czekać
waiter kelner
wake v obudzić
walk iść piechotą
wall n ściana, mur
wander włóczyć się, wałęsać się
want v chcieć
war n wojna
warm adj, v ciepły
warmth ciepło
warn ostrzegać
wash myć
waste marnować
watch obserwować
water woda
wave machać, fala
way droga, sposób
we myć
weak słaby
wealth bogactwo
weapon broń
wear v nosić na sobie
weather n pogoda
weave v prząść, przeplatać
wedding wesele, ślub
week tydzień
weekly adj, adv tygodniowy
weigh ważyć
weight n waga
welcome witać
well adj, adv dobrze
well n studnia
west zachód
western adj zachodni
wet adj mokry
what co
whatever cokolwiek
wheat pszenica
wheel n koło
when adv, conj kiedy
whenever kiedykolwiek
where gdzie
whether czy...
which który
whichever którykolwiek
while conj podczas gdy
whip biczować, bić (pianę)
whisper szeptać
whistle gwizdać, gwizdek
white biały
who kto
whoever ktokolwiek
whole cały, całość
why dlaczego
wicked zły, grzeszny
wide adj, adv szeroki, szeroko
widespread szeroko rozpowszechniony
width szerokość
wife żona
wild adj, adv dziki
will wola
willing chętny
win v wygrać
wind /wind/ n wiatr
wind /waind/ v nakręcać
window okno
wine n wino
wing n skrzydło
winter n zima
wire n drut, kabel
wise adj mądry
wisdom mądrość
wish życzyć (sobie)
with z
within prep wewnątrz
witness n świadek
without prep bez
woman kobieta
wonder n, v dziwić się, cud
wood drewno, las
wooden drewniany
wool wełna
woollen wełniany
word n słowo
work praca
world świat
worm n robak
worry (about sth) martwić się (czymś)
worse gorszy
worst najgorszy
worship czcić
worth wart, warty, wartość
worthy (of) godzien
would (byłby = tryb warunkowy)
wound rana, ranić
wrap v owijać, zawijać
wreck wrak, rozwalić, zrujnować
wrist nadgarstek
write pisać
wrong adj, adv, n zły, niewłaściwy
wrongdoing zło, czynienie zła
yard jard
year rok
yearly coroczny
yellow adj. n żółty
yes tak
yesterday wczoraj
yet jeszcze, jednak
you ty
young młody
your(s) twój
yourself ciebie samego
youth młodość, młodzież
zero zero


Typical prefixes and suffixes
-al Przyrostki rzeczowników pochodnych i abstrakcyjnych
-ance
-an
-ation
-ence
-ess
-ing
-(t)ion
-(i)ty
-ization
-ment
-ness
-ship
-ry
-ery
-work
-er Przyrostki rzeczowników-sprawców czynności
-or
-ar
-ist
-able Przymiotnikowe: dający się, możliwy
-ible
-less bez (czegoś)
-ful pełen (czegoś)
-ish trochę (jakiś)
-ic
-ical
-y
-ous
-ive
-like podobny do (czegoś)
mid- śród-
dis- Przedrostki przeczące
im- / in- / il- / ir-
un-
-ed Przyrostki czasownikowe
-en
-ate
-ize
-iy
Inne
mis- źle, niewłaściwie (coś robić)
non- nie-
re- powtórnie-
self- samo-
-th (liczebnik porządkowy)
-ward(s) w kierunku